OK

artist

Olga Egorova / Tsaplya e Natalia Pershina-Yakimanskaya / Gluklya Factory of Found Clothes


biography

Group active in San Pietroburgo since 1995:

Olga Egorova / Tsaplya e Natalia Pershina-Yakimanskaya / Gluklya

see also

Scarlet Sails